A je i sigurte qe nuk je Munafik?

Munafikët (hipokritët) ose dyfytyrëshat janë një nga tri grupet, gjegjësisht kategori të njerëzve që janë përmendur në Kur’an, në kontekst të marrëdhënieve të tyre me të vërtetën me të cilën ka ardhur i Dërguari i fundit i Allahut, Muhamedi s.a.v.s.

Këto tre grupe janë: besimtarët (muslimanët apo mu’minët) të cilët besuan në pejgamberllëkun e Muhamedin, s.a.v.s., dhe Shpalljen me të cilën ishte i dërguar; pabesimtaret – te pafetë (kafirët) të cilët e injoruan pejgamberllëkun e Muhamedit, s.a.v.s., dhe besimin në një Zot, në përgjithësi, dyfytyrëshat (munafiket), të cilët vetëm formalisht dhe verbalisht e pranuan Islamin, në të vërtetë janë pabesimtarë, e në zemrat e tyre bartin urrejtje dhe përbuzje për Islamin dhe muslimanët.

Leave a Reply

Your email address will not be published.