Day: March 5, 2019

Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gjitha mirësitë

Nga Ebu el Ahvas e ky nga Abdullahu transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin…

Mos e ler pa e lexuar këtë shkrim

Atij që nuk i bëjnë sytë dobi, as veshët nuk i bëjnë dobi. Ndërmjet Allahut dhe njeriut ka një perde…

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Abdullah ibn Mes’udi (radiallahu anhu) ka thënë: -E kam pyetur…

A janë obligim mardhëniet intime ?

Është pyetur Ibn Tejmije (All-llahu e mëshiroftë): Një burrë, bën durim (nuk kryen mardhënie) me gruan e tij një muaj…

Si mund ta largojë njeriu nga zemra e tij urrejtjen dhe smirën për të tjerët?

Si mund ta largojë njeriu nga zemra e tij urrejtjen dhe smirën për të tjerët? Kjo arrihet me disa çështje:…

7 vepra të cilave u vazhdon shpërblimi edhe pas vdekjes

Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!), ka…

3 hadithe që tregojnë se si duhet të lutesh dhe Allahu ta pranojë atë

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë:…

Frika që ju sjell shejtani

Imam Ibën Tejmije komentoi ajetin “Shejtani ju sugjeron që t’ua keni frikën aleatëve të tij. Pra, mos ua keni frikën…

Duaja e hyrjes dhe daljes nga xhamia

1 – I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem kur hynte në xhami, e kishte zakon të thoshte: “Në…

Denimi për ata që shpifin ndaj grave të ndershme

Shpifja që u bëhet grave të ndershme është prej mëkateve të mëdha Allahu i Madhëruar ka thënë: “Vërtet, ata që…