A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

Pyetje: “Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin?”
Përgjigje: “Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut.
Kurani është fjalë e Allahut dhe fjala e Tij është një prej cilësive tëTij. Dijetarët kanë thënë:
‘Është e lejuar të betohesh me Allahun dhe cilësitë e Tij. Kurani është fjalë e Allahut, e cila është një prej cilësive të Tij dhe si pasojë është e lejuar të betohesh me të.’”
Fetaua el lexhne ed daime: 1/354

About admin