Hadithe

Një gabim që e bëjmë në namaz !

Prej gabimeve në namaz është mosdrejtimi i shpinës gjatë qëndrimit në këmbë dhe në qëndrimin mes dy sexhdeve. Disa namazli i vëren se e mbajnë shpinën të krrusur dhe nuk e drejtojnë atë. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Allahu azze ue xhel-le nuk e shikon namazin e atij njeriu që nuk e drejton shpinën e tij mes rukusë ...

Lexo më shumë »

Si të falen Mekatet si ditën që të ka lindur Nëna?

Amër bin Abese -radijAllahu anhu- transmeton se i dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Çdonjërit prej jush që merr abdest dhe shpëlan gojën dhe hundën, gjynahet e fytyrës së tij do t’i dalin nga goja dhe nga hunda. Dhe kur e lan fytyrën e tij siç ka urdhëruar Allahu, gjynahet e fytyrës së tij do t’i dalin ...

Lexo më shumë »

Si janë dhomat e Xhenetit

Nga një grup prej sahabëve përcillet se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Vërtet se në Xhenet ka dhoma, ana e jashtme e të cilave shihet nga brenda dhe ana e brendshme e tyre shihet nga jashtë.” Ebū Mūsā El-Esh’arij tha: “Për kë janë ato, o i Dërguar i Allahut?” Ai tha: “Për atë që flet ...

Lexo më shumë »

Çfarë duhet të bëjmë kur bie shi?

Duatë e ndryshme që janë përcjellur nga Profeti alejhi selam: 1. “ Allahume sajiben nafian” ( O Allah, të lutëm bëje këtë shi të dobishëm!) Buhariu 2. “ Allahume sajiben henien” (O Allah, bëje këtë shi të mirë!) Saktësoi Albani 3. “ Mutirna bifadli lahi ue rrahmetihi” ( Shiu na ra me mirësinë dhe mëshirën e Allahut) Buhariu Nëse i ...

Lexo më shumë »

7 vepra të cilave u vazhdon shpërblimi edhe pas vdekjes

Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të!), ka thënë: “Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të përfitojnë), t’u mundësosh të përfitojnë nga ...

Lexo më shumë »