Tema Islame

Përshkrimi i Muhamedit alejhi salatu ue selam dhe emrat e Tij !

Detyrim i çdo muslimani është që ta njohë të Dërguarin e tij, alejhi salatu ue selam, ta njohë prejardhjen e tij fisnike, vendlindjen e tij fisnike, pamjen e tij të bukur, virtytet e tij bujare, etj, dhe çdo herë që shtohet dija e muslimanit mbi të Dërguarin e Allahut, alejhi salatu ue selam, aq më shumë i shtohet dashuria ndaj ...

Lexo më shumë »

Si t’i shlyej gjynahet e mia !!

Në vazhdim do t’i cekim disa adhurime, të lehta dhe të përditshme, mirëpo me peshë të madhe, ngase ato i shlyejnë gjynahet dhe kjo padyshim është dhunti e madhe prej Allahut! 1. Shlyeji ato me këtë hadith: “Nuk ka njeri në tokë i cili thotë: “La ilahe il-lAllah, vAllahu ekber, ve la haule ve la kuvete il-la bil-lah (nuk i ...

Lexo më shumë »

Vlera e fjalës LA ILAHE IL-LALLAH

Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbështetje tek Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe të këqijat e veprave tona. Atë që e udhëzon Allahu, nuk ka kush që e humbë dhe atë që e humbë, nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se s’ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, ...

Lexo më shumë »

Disa vepra që e prishin apo e mangësojnë përsosmërinë e Teuhidit

Vlera e teuhidit (njësimit të Allahut) është e madhe. Rruga e vetme e shpëtimit të robit në dunja, në varr dhe në ahiret është pastrimi i besimit prej idhujtarie dhe mbrojtja e tij prej çdo gjëje që e njollos apo e devijon natyrshmërinë e pastër të teuhidit. Me lejen e Allahut në këtë hutbe shkurtimisht do t’i paraqes disa prej ...

Lexo më shumë »

A do ta shohësh dynjanë pas vdekjes tënde !

Nëse do ta shohësh dynjanë pas vdekjes tënde, shikoje atë pas vdekjes së dikujt tjetër! Nëse e mediton se si të dashurit i harrojnë të dashurit e tyre të vdekur, atëherë do të jesh i bindur se më të dashurit e tu, do të harrojnë pas vdekjes tënde apo do t’i preokupon dynjaja nga rikujtimi yt. Për këtë arsye, bëje ...

Lexo më shumë »

Cilësitë e jobesimtarëve në dynja dhe gjendja e tyre në Ahiret

O ju muslimanë, Allahu i krijoi krijesat me fuqinë e Tij, udhëzoi nga ta atë që dëshiroi me meritën e Tij, devijoi nga ta atë që dëshiroi me drejtësinë e Tij, dhe të gjithë atë e shënoi në Levhi Mahfudh: “Është Ai që ju krijoi juve, e megjithatë, disa prej jush janë mohues e disa besimtarë”. Tegabun 2. E qartësoi ...

Lexo më shumë »