Cilësitë e muslimanit

Cilësitë e muslimanit

Nga Abdullah ibn Amr -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- transmetohet se ka thënë: “Ka thënë i Dërguari i Allahut -paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të- : “Musliman është ai që kanë shpëtuar muslimanët prej (dëmit të)gjuhës dhe dorës së tij, dhe emigrues (muhaxhir) është ai që emigron (ikën prej) asaj që ka ndaluar Allahu.” (Muttefekun alejhi)

Në një transmetin tjetër ka ardhur shtesa: “Dhe besimtar (mu’min) është ai prej të cilit ndihen të sigurtë njerëzit në gjaqet dhe pasuritë e tyre.” (Tirmidhiu dhe Nesaiu)

Related Articles